Vedtægter

Hjem / Foreningen / Vedtægter


§1 Foreningens formål
Foreningen har til formål at samle områdets erhvervsvirksomheder til fremme af fælles interesser.
Områder der skal være i fokus er en fælles stemme i forhold til lokale offentlige myndigheder og offentligheden og iværksættelse af erhvervsfremmende initiativer i området. Det er også en vigtig del af foreningens virke at fremme kendskabet områdets virksomheder imellem og stimulere øget lokal samhandel.

Enhver virksomhed med interesse i foreningens virke og fremme kan optages som medlem af foreningen.

§2 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling i første kvartal. Ordinær generalforsamling varsles per e-mail eller skriftligt med tre ugers varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleanter jvf. §3 og §4.
  7. Eventuelt.

Bestyrelsen eller et mindretal på en fjerdedel af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med tre ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling varsles skriftligt.

Generalforsamlingen kan ændre vedtægterne ved kvalificeret flertal. Dette indebærer at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og at mindst en tredjedel af den samlede medlemsskare stemmer for ændringen.

Beslutninger træffes ved håndsoprækkelse medmindre tre eller flere medlemmer beder om skriftlig afgørelse.

Forslag til generalforsamling tilstilles bestyrelsen skriftligt senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Alle modtagne forslag skal medtages i dagsordenen således at de kommer til forsamlingens kendskab.

§3 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Ved den årlige ordinære generalforsamling sættes de tre længst siddende pladser i bestyrelsen på valg. Et siddende eller tidligere bestyrelsesmedlem kan genvælges. Efter afsluttet valghandling vælger bestyrelsen tre medlemmer som henholdsvis formand, en kasserer og en sekretær.

Samtidigt med valg til bestyrelsen vælges en suppleant til bestyrelsen.

Formanden indkalder bestyrelsen til møde når det ses relevant eller når en gruppe på mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved afstemning hvis nødvendigt og i tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet. Formanden er mødeleder medmindre opgaven uddelegeres.

§4 Revisionen
Revisionen består af to revisorer. På den ordinære generalforsamling er den længst siddende revisor på valg. Samtidigt med valg til revisionen vælges en revisorsuppleant for perioden til næste ordinære generalforsamling.

§5 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har til opgave at fastlægge og vedligeholde strategien for foreningens virke og udmønte det i konkrete aktiviteter og planer samt overvåge disses afvikling. Bestyrelsen kan af egen kreds eller blandt interesserede medlemmer eller udenforstående nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper der varetager specifikke opgaver.

Kassereren gives af bestyrelsen fuldmagt til at disponere over foreningens midler, herunder indestående på bankkonti op til en beløbsgrænse der vedtages af bestyrelsen. Kassereren fører foreningens regnskab og skal til enhver tid kunne fremlægge dette til revision.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol således at der er åbenhed om bestyrelsen arbejde.

§6 Foreningens økonomi
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent på 1.200 kr. Ændring i kontingent vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan vedtage aktiviteter der giver andre indtægter i den udstrækning der er i foreningens tarv. Sådanne aktiviteter skal bekræftes på næste ordinære generalforsamling.

§7 Adresse
Foreningen har til huse hos en medlemsvirksomhed eller i eget lejemål efter vedtagelse med kvalificeret flertal. Medlemsvirksomheden der huser foreningen driver et sekretariat for foreningen.

Medlemsvirksomheden får en godtgørelse for de omkostninger der er oppebåret til materialer og løn men kan ikke tjene på funktionen.

§8 Udmeldelse
Ethvert medlem kan til enhver tid udmelde sig ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§9 Opløsning
Foreningen kan opløses i tilfælde af at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for dette på to hinanden følgende skriftligt varslede generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.

Ved foreningens opløsning tager generalforsamlingen stilling til fordeling af foreningens aktiver.